#คนวงการมวยเฮ#มวยภูธรจัดชกได้!!!

ข่าวมวยไทย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.)419 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามผลกระทบทางด้านการกีฬา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ ดร.สิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ดำเนินการประชุมร่วม 2 คณะ เพื่อพจารณาศึกษาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนของนักมวยและบุคลากรในวงการกีฬามวยในการขออนุซาตจัดการแข่งขันชกมวยในพื้นที่ต่างจังหวัด(จัดมวยภูธร) โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วยด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา,กระทรวงมหาดไทย และสภาความมั่นคงแห่งชาติ >>> https://www.fukudome1.com/

ข่าวมวยไทย

ข่าวมวยไทย

 

Written by